Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Traumahelikopter

1.734 bytes verwijderd, 10 apr 2011 15:58
De pagina is leeggehaald
Bij ernstige ongevallen kan een Mobiel Medisch Team (MMT) worden gealarmeerd. Het team bestaat uitminimaal een arts (anesthesist of chirurg) en een verpleegkundige. Afhankelijk van het vervoermiddeleventueel aangevuld met een chauffeur bij het grondgebonden MMT of een piloot methet helikoptergebonden MMT. De arts is opgeleid om eerste hulp te verlenen buiten het ziekenhuis inalle omstandigheden. Op deze manier kan vroegtijdig gestart worden met specialistische medischebehandeling, die anders pas in het ziekenhuis kan plaatsvinden. Het MMT ondersteunt deambulancemedewerkers bij het stabiliseren van de patiënten zodat ze vervoerd kunnen worden.Indicaties voor de inzet van een MMT zijn onder andere: grote ongevallen, neurologisch letsel,assistentie bij (kinder)reanimatie, noodzaak tot verslapping en intubatie, ernstig thoraxletsel, ongevalmet beknelling (verkeer/bedrijf) enzovoorts. MMT-artsen kunnen en mogen op straat handelingenverrichten waar de ambulanceverpleegkundige niet bevoegd voor is, zoals het sederen en verslappenvan patiënten, het inbrengen van een thoraxdrain en het verrichten van operatieve ingrepen. Daarnaastheeft het MMT veel meer ervaring in de opvang en behandeling van ongevalsslachtoffers en kinderen.Een MMT werkt vanuit één van de 11 traumacentra in Nederland. Alle 11 MMT's kunnen beschikkenover een voertuig, 4 locaties beschikken ook over een helikopter: de zogenaamde Lifeliner oftraumahelikopter. Dit zijn het UMC St Radboud in Nijmegen, VUmc in Amsterdam, Erasmus MC inRotterdam en UMC Groningen. Deze helikopter wordt primair gebruikt om de MMT-arts naar de plek vanhet ongeval te vervoeren. Patiënten worden alleen bij significante tijdwinst per helikopter vervoerd.

Navigatiemenu